รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการยกระดับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

   - แบบ สงป. 301 ไตรมาสที่ 2

   - แบบ สงป. 301 ไตรมาสที่ 2 (ด้านหลัง)

   - แบบ สงป. 302 ไตรมาสที่ 2