• 1.JPG
ประชุมคณะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านเพิ่มเติม...
กพร.สป. จัดกิจกรรม “คลิกนิกให้คำปรึกษาภารกิจของหน่วยงาน”

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ่านเพิ่มเติม...
กพร.สป. เข้าแสดงความยินกับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายณัทชัย ใจเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดเข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดี อ่านเพิ่มเติม...